صفحه ۵۳۶

باشد به معنی "ولدت" (ولادت) است و معنای عبارت چنین می‎شود: به این منوال قرنها زاییده شدند، البته واضح است قرن زاییده نمی شود، بلکه منظور ملتهایی است که در قرون سابق زندگی می‎کردند، نظیر آیه شریفه: (وسئل القریة)سوره یوسف، آیه 82 از آن ده بپرس، که مقصود مردم و اهل ده می‎باشد، به این نوع استعمال می‎گویند اسناد مجازی "اسناد مجازی" یعنی نسبت دادن چیزی به چیز دیگر به عنوان مجاز و غیر حقیقت، نسبت زاییده شدن و سؤال نمودن حقیقتا و واقعا به مردم قرون و ده و شهر داده می‎شود و به شکل مجاز به قرون و ده و شهر.؛ و اگر "نسلت" باشد یا به معنای "ولدت" می‎باشد بدین معنی که مردم قرنها یکدیگر را زاییدند، و یا به معنای به سرعت پشت سر هم قرار گرفتن است یعنی قرنها یکی پس از دیگری دنبال هم قرار گرفت.

"و سلفت الاباء، و خلفت الابناء"

(و پدران در گذشتند، و فرزندان به جای آنها نشستند.)

خاتمیت پیامبراکرم (ص)

"الی ان بعث الله سبحانه محمدا رسول الله (ص) لانجاز عدته، و تمام نبوته"

(تا این که خداوند فرستاده خود حضرت محمد(ص) را برانگیخت برای این که وعده خود را انجام داده و نبوتش را تمام کرده باشد.)

اشاره است به بشارتهایی که پیامبران گذشته نسبت به بعثت رسول اکرم (ص) داشته اند، چنانچه قرآن از زبان حضرت عیسی (ع) می‎فرماید: (و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد)سوره صف، آیه 6 و بشارت دهنده هستم که بعد از من پیامبری که نامش احمد(ص) است خواهد آمد. و ما در دو سه درس گذشته بشارتهای تورات و انجیل راجع به حضرت محمد(ص) و ادله نبوت آن حضرت را بیان کردیم.

ناوبری کتاب