صفحه ۵۲۷

با آنچه قرآن فرموده تفاوت بسیار است، قرآن آنان را منزه نموده و در این باره خطاب به پیامبر فرموده است: (تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت و لا قومک من قبل هذا)سوره هود، آیه 49 اینها از اخبار غیب است که ما به تو وحی می‎کنیم نه تو و نه قوم تو پیش از این اینها را نمی دانستید، اینها یکی از علائم صحت و صدق پیامبری پیامبر اسلام است.

4- پیش گویی های قرآن

قرآن پیش گویی هایی داشته است؛ مثل آیه (غلبت الروم، فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون)سوره روم، آیات 2 و 3 روم در زمین نزدیک شما شکست خوردند و سپس بر دشمنان خود پیروز می‎شوند؛ که مربوط به شکست رومی ها از فارس و پیروزی مجدد آنان در آینده است. هرچند غرض قرآن پیش گویی نیست.

بنابراین قرآن به دلیل جامعیت و محتوای غنی و خبرهای غیبی گذشته و آینده موجود در آن، معجزه پیامبراکرم (ص) است و لذا در جواب تقاضای معجزه از پیامبر این آیه آمده که: (او لم یکفهم انا انزلنا الیک الکتاب) آیا این کتاب که ما فرستادیم با این همه ویژگی ها و امتیازات منحصر به خود برای اینها کافی نیست ؟ و چون دین پیامبر ما بنا بوده است دین باقی باشد، خداوند برای او یک معجزه باقی قرار داده که آن معجزه باقی این کتاب است؛ ولی علاوه بر کتاب و قرآن همین طور که خود قرآن از پیامبران سلف معجزاتی را بیان کرده که هیچ قابل تأویل نیست، مثل اژدها شدن عصای موسی (ع)، مرده زنده کردن حضرت عیسی (ع) و ناقه صالح (ع)، اخبار و روایات ما هم از پیغمبراکرم (ص) معجزاتی را نقل کرده اند، در اینجا یکی از آنها را از زبان حضرت علی (ع) که با معجزات سایر پیامبران هم سنخ است نقل می‎کنیم:

ناوبری کتاب