صفحه ۵۲۴

بگوید: هر کس یک کتابی بیاورد این کتاب دلیل بر حقانیت اوست؛ هرچند کتابی بی محتوا و پر از تناقضات باشد. این گروه غافل اند از این که خداوند کتاب را به عنوان مطلق کتاب ذکر نمی کند، بلکه قرآن را به عنوان اعجاز پیامبر ذکر می‎کند. "ال" در کلمه "الکتاب" عهد حضوری "عهد حضوری" یکی از معانی "ال" است که به وسیله آن گوینده چیز معهود و حاضر در اذهان را قصد کرده است. است؛ یعنی آیا برای مردم کافی نیست که ما این کتاب را آوردیم. در ابتدای سوره بقره، خدا می‎فرماید: (ذلک الکتاب لا ریب فیه) این کتابی است که در آن هیچ شک و تردیدی نیست. و بعد از چند آیه می‎فرماید: (و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله)سوره بقره، آیه 23 اگر چنانچه تردید دارید در این کتاب که ما به بنده مان نازل کردیم، یک سوره مانند سوره های این کتاب بیاورید.

ممکن است ضمیر در (من مثله) به (مما نزلنا) برگردد، یعنی یک سوره از سنخ همین کتاب بیاورید؛ و ممکن است که این ضمیر به پیغمبراکرم (ص) برگردد، یعنی یک سوره از مثل چنین پیامبری بیاورید؛ امتیاز این پیامبر این است او در محیط عربستان که محیط جهل و توحش بوده است و مردم آن درس نخوانده اند، چنین کتابی آورده است: (و ما کنت تتلو من قبله من کتاب و لاتخطه بیمینک)سوره عنکبوت، آیه 48 ای پیامبر! تو پیش از نزول این قرآن نه کتابی می‎خواندی و نه خطی می‎نوشتی. این پیامبر کتابی را آورده که از جهات مختلف، بشر آن روز عاجز بوده شبیه آن را بیاورد.

ابعاد اعجاز قرآن:

1- فصاحت و بلاغت قرآن

مسأله فصاحت و بلاغت مسأله روز عرب بود. هر کس کلام فصیحی می‎ساخت

ناوبری کتاب