صفحه ۵۱۹

نیز که سنخ آن و شبیه آن در عالم طبیعت وجود دارد نظیر زنده شدن مرده قبول داشته باشد، زیرا اژدها شدن عصا یا زنده شدن مرده ذاتا امکان دارد منتها در زمان طولانی و شرایط خاصی باید باشد و خدا این قدرت را دارد که آنها را در زمان کمی به وجود آورد، و معجزه هم به اذن خدا می‎باشد.

معجزه با ادعای پیامبری چه ارتباطی دارد؟

اشکال دیگری گرفته اند که معجزه با ادعای نبوت چه ارتباطی دارد؟ اگر معجزه را دلیل نبوت قرار دهیم، مثل این است که فردی ادعا کند که پزشک است و برای اثبات ادعایش بگوید: من مثلا به آسمان می‎پرم. خوب بر فرض اگر کسی به آسمان بپرد چه ربطی به پزشکی او دارد؟

جواب اشکال این است که معجزه انبیا از سنخ این مثال نیست، برای ارتباط اعجاز با مدعا دو بیان می‎توانیم داشته باشیم: یکی این که کسی که ادعا می‎کند، معنی ادعایش چیست ؟ ادعای نبوت ادعای ارتباط با خداست، و چون این ادعا را دارد قهرا باید بتواند کارهایی که از طرف خداست انجام دهد؛ فقط خداوند متعال قدرت چنین کارهایی را دارد، و از این راه ارتباط او با خدا ثابت می‎شود. مثلا کسی که مدعی ارتباط نزدیک با کسی باشد معمولا از او یک نشانی خاصی می‎خواهند تا صداقت او تأیید شود.

بیان دیگر این است که پیامبر که ادعای ارتباط با خدا می‎کند در حقیقت ادعای وحی کرده است، وحی به چه معنی است ؟ یعنی ادعا می‎کند که خداوند متعال به وسیله جبرئیل با او صحبت کرده است که این خود امری خارق العاده است، زیرا برای بشر عادی چنین امری هرگز اتفاق نمی افتد، و قهرا برای اثبات این ادعا باید کاری انجام دهد که خارق عادت و قهرا مخصوص خداست. بهترین دلیل بر این که معجزه نشانه حق و حقیقت است این است که طلب معجزه در فطرت و ارتکاز

ناوبری کتاب