صفحه ۵۱۶

تفاوت معجزه با کار مرتاضین

در اینجا این سؤال پیش می‎آید که فرق بین معجزه ای که پیامبر می‎آورد با کاری که آن مرتاض انجام می‎دهد چیست ؟

فرق بین این دو این است که مرتاض در اثر این که نفس خود را در مرحله ای خاص تربیت کرده نیروی اراده او تقویت شده اما در یک مرحله خاصی، مثلا می‎تواند اتومبیل شما را نگاه دارد، او نمی تواند هسته خرما را در ظرف یک دقیقه تبدیل به درخت خرما کند؛ اما پیامبری که از طرف خدا اعجاز می‎کند، هر چیز که قدرت خدا می‎تواند به آن تعلق گیرد او هم اگر صلاح بداند می‎تواند انجام دهد، چون با نیروی خدا ارتباط دارد و قدرت خدا از این جهت محدود نیست که فقط در یک زمینه خاصی باشد، ولی مرتاض در یک رشته خاص ریاضت کشیده و قدرت در همان رشته را به دست آورده است. محدوده کار یا ادعای پیامبر از این جهت وسیع تر است.

علاوه بر این کارهایی که پیامبر انجام می‎دهد مقرون به ادعاست؛ یعنی می‎گوید من از طرف خدا هستم و گفته های من از ناحیه خداست و دلیلش هم این است که خدا این قدرت را به من داده است و من این کار را انجام می‎دهم، و اگر چنین شخصی دروغگو باشد بر خدای حکیم قبیح است که چنین قدرتی را به او بدهد؛ پس اگر مرتاضی ادعای ارتباط با خدا بکند و دلیلش را از سنخ معجزه ارائه نماید، قطعا خدا قدرتش را می‎گیرد، زیرا اگر نگیرد موجب اغوا و گمراهی بشر می‎شود.

سخنی با منکرین معجزه

عده ای اصلا معجزات را منکر شده اند، و عده ای دیگر ارتباط ادعای نبوت را با معجزه مورد خدشه قرار داده اند. کسانی که معجزات را منکر شدند دو دسته هستند: یک دسته کسانی که اصلا مسأله نبوت و قرآن و این مسائل را قبول

ناوبری کتاب