صفحه ۵۰۵

مدرسه و دانشگاه نرفته بود، اهل خط نوشتن نبود، چنانچه خود قرآن هم نقل می‎کند که قبل از رسالت اهل نوشتن و کتاب خواندن نبود،در سوره عنکبوت، آیه 48 می‎فرماید: (و ما کنت تتلوا من قبله من کتاب و لاتخطه بیمینک) ای پیامبر پیش از نزول قرآن نه کتابی می‎خواندی و نه خطی می‎نوشتی. و در عین حال عفیف بود، اهل خیانت و دروغ و فریب نبود.

از طرفی اگر محتویات مطالبی را که پیامبر اسلام در آئین خود آورده بررسی کنیم که بعضی از آنها عبارتند از: اصول و معارف مربوط به خداشناسی، قیامت، ذات باری تعالی، صفات و افعال او، کیفیت خلقت، اخلاقیات، دستورات و احکامی که در تمام شئون زندگی بشر مورد احتیاج است، و نیز احکام مربوط به کیفیت ازدواج و انعقاد نطفه و انتخاب همسر و غذاهای مربوطه و شیر دادن بچه و تربیت او، و بعدا آنچه مربوط است به معلم و محیط مربوط به بچه، و سایر شئون فردی و یا اجتماعی افراد و تمام حقوق افراد و جامعه و حاکم نسبت به مردم و مردم نسبت به حاکم، و نیز نکاتی که علم امروز کشف کرده، مانند بسیاری از مسائل بهداشتی از قبیل ضدیت خاک با میکروبی که به وسیله سگ به ظروف منتقل می‎شود و صدها نمونه دیگر که با پیشرفت علم معلوم شده، و در آن زمان که اثری از علم و دانشگاه و فلسفه نبود در تعالیم اسلام به شکل مشروح مورد توجه قرار گرفته، و خبرهای غیبی که پیامبر آورده و محقق شده، همگی نشانه آن است که پیامبر با منبع وحی مرتبط بوده است.

در یک کنگره جهانی که در مورد مواد غذایی و دارویی از متخصصین دنیا تشکیل شده بود، وقتی یکی از پزشکان مسلمان "طب الصادق" را که تا حدودی خواص غذایی و دارویی بعضی چیزها را متعرض شده مطرح کرده بود، همه حاضرین تعجب کردند که چگونه امام صادق (ع) در 1200 سال پیش که علم پزشکی بسیار ساده بود و پیشرفته نبود، نکات مهمی را بیان کرده اند. و ائمه (ع)

ناوبری کتاب