صفحه ۴۹۸

و دست تو را گرفته تو را نگاه خواهم داشت و تو را عهد قوم و نور امتها خواهم گردانید تا چشمان کوران را بگشایی و اسیران را از زندان و نشینندگان در ظلمت را از محبس بیرون آوری. من یهوه هستم و اسم من همین است، و جلال خود را به کسی دیگر و ستایش خویش را به بتهای تراشیده نخواهم داد". منظور بت شکنی های پیامبر اسلام است. "اینک وقایع نخستین واقع شد و من از چیزهای نو اعلام می‎کنم، و قبل از آن که به وجود آید شما را از آنها خبر می‎دهم، ای شما که به دریا فرو می‎روید و ای آنچه در آن است، ای جزیره ها و ساکنان آنها سرود نو را به خدا و ستایش وی را از اقصای زمین بسرایید، صحرا و شهرهایش و قریه هایی که اهل قیدار"قیدار" فرزند "اسماعیل" جد بزرگ پیامبراکرم (ص) می‎باشد و نسب پیامبراکرم (ص) و قریش به او می‎رسد. در آنها ساکن باشند آواز خود را بلند نمایند، و ساکنان سالع ترنم نموده از قله کوهها نعره زنند، برای خدا جلال را توصیف نمایند و تسبیح او را در جزیره ها بخوانند، خدا مثل جبار بیرون می‎آید و مانند مرد جنگی غیرت خویش را برمی انگیزد، فریاد کرده نعره خواهد زد و بر دشمنان خویش غلبه خواهد نمود".

این عبارات با همه تغییراتی که در توراتها داده شده است و از عبری به سریانی و یونانی و از سریانی به عربی و از عربی به فارسی ترجمه شده است، قابل انطباق با پیغمبراکرم (ص) می‎باشد.

نمونه دیگر: در باب 18 از سفر تثنیه که تورات خود حضرت موسی است، در آیه 15 موسی (ع) خطاب می‎کند: "یهوه خدایت نبیی را از میان تو از برادرانت مثل من برای تو مبعوث خواهد گردانید، او را بشنوید". حضرت موسی از بنی اسرائیل یعنی از فرزندان یعقوب می‎باشد و اسرائیل "اسرائیل" یعنی نیروی خدا؛ "اسرا" یعنی قوت و نیرو، "ئیل" یعنی خدا لقب حضرت یعقوب است. یعقوب فرزند اسحاق یکی از پسران حضرت ابراهیم است، فرزند دیگر حضرت ابراهیم (ع)

ناوبری کتاب