صفحه ۴۹۴

جانب پدر برای شما می‎آید که برای من شهادت خواهد داد، و ما می‎بینیم که وقتی حضرت محمد(ص) آمد به حضرت مسیح (ع) شهادت داد. و می‎گوید: شما نیز شهادت خواهید داد. از اینجا معلوم می‎شود کسی که می‎آید شهادتش غیر از شهادتی است که حواریون نسبت به حضرت عیسی (ع) دادند. آنچه بین خود مسیحیان شایع است این است که تسلی دهنده را آن روحی می‎دانند که بنا بر نقل باب دوم از کتاب "اعمال رسولان" در روز پنجاهم صعود حضرت عیسی بر حواریون نازل شد. ولی صریح عبارت حضرت عیسی (ع) این است که شهادت دهنده و تسلی دهنده غیر از حواریون می‎باشد که از ابتدا با او بوده اند و آنان نیز شهادت می‎دهند، و این عبارت به خوبی بر پیامبر اسلام منطبق می‎باشد.

نمونه سوم: در آیه 7 از باب 16 انجیل یوحنا از قول حضرت عیسی می‎گوید:

"و من به شما راست می‎گویم که رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم او را نزد شما می‎فرستم و چون او آید جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود".

از اینجا معلوم می‎شود او موجودی است که با جهان سر و کار دارد و این غیر از آن روحی است که در روز پنجاهم صعود حضرت عیسی فقط بر حواریون نازل شد، و لحظه ای بود و تمام شد و رفت.

باز در آیه 13 می‎گوید: "ولیکن چون او یعنی روح راستی آید، شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد؛ زیرا که از خود تکلم نمی کند، بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت، و از امور آینده به شما خبر خواهد داد، و او مرا جلال خواهد داد؛ زیرا که از آنچه آن من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد".

پیامبر اسلام بود که از آینده خبر می‎داد، و جایی نقل نشده است که روحی که در روز پنجاهم صعود یک لحظه بر حواریون نازل شد از آینده خبر می‎داد.

کلمه "تسلی دهنده" در انجیل های فارسی است، در عربی کلمه "معزی" آمده،

ناوبری کتاب