صفحه ۴۹۳

تنه نمی کنند؛ در عین حال انجیل برنابا کلمات حکمت آمیز بسیاری از حضرت عیسی (ع) نقل می‎کند.

بالاخره از این دائرة المعارف انگلیسی چنین استفاده می‎شود: صد و سی سال قبل از بعثت پیغمبراکرم (ص) انجیلی به نام "انجیل برنابا" در دست بوده است؛ و علت این که پاپ آن را از "ادبیات و نوشتجات مجعول" اعلام نمود و در این اواخر نسخه آن به دست آمد، برای ما معلوم نیست.

پیش گویی های تورات و انجیل در مورد پیامبر اسلام (ص)

نمونه هایی از بشارت به پیغمبر اسلام در انجیل یوحنا هست، یعنی انجیل چهارم از اناجیلی که اکنون مسیحیان معتبر می‎دانند. در این انجیل باب 14، 15 و 16 بشارتهایی از حضرت عیسی نقل شده است.

نمونه اول: در باب 14، آیه 16 چنین آمده است:

"اگر مراحضرت عیسی به حواریون فرموده است. دوست دارید احکام مرا نگاه دارید، و من از پدر سؤال می‎کنم - پدر در اینجا منظور خداست - و تسلی دهنده دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند".

این عبارت حکایت از این می‎کند که حضرت عیسی از خدا می‎خواهد کسی را برای آنها بفرستد که همیشه با آنها باشد.

نمونه دوم: در باب 15 انجیل یوحنا، آیه 26 می‎گوید:

"لیکن چون تسلی دهنده که او را از جانب پدر نزد شما می‎فرستم آید، یعنی روح راستی که از پدر صادر می‎گردد، او بر من شهادت خواهد داد، و شما نیز شهادت خواهید داد زیرا که از ابتدا با من بوده اید".

در اینجا حضرت عیسی به حواریون می‎گوید که پس از رفتن من تسلی دهنده از

ناوبری کتاب