صفحه ۴۹۲

مرده، تا شیاطین به من استهزاء نکنند در روز جزا، و این - اشتباه - باقی خواهد بود تا بیاید محمد پیغمبر خدا، آن که چون بیاید این فریب را کشف خواهد فرمود برای کسانی که به شریعت خدا ایمان دارند"فصل 220 از انجیل برنابا؛ مجموع آن 222 فصل است..

برنابا از قول حضرت عیسی (ع) می‎گوید: وقتی که محمد پیامبر خدا بیاید این مطلب را برای مردم مؤمن کشف می‎کند که من به دار زده نشدم و یهودای اسخریوطی به دار زده شد، و این همان مفادی است که در قرآن آمده: (و ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبه لهم)سوره نساء، آیه 157 یهود حضرت عیسی را نکشتند و به دار نزدند بلکه بر ایشان اشتباه پیش آمد.

مطلب دیگری از انجیل برنابا که تفاوت اساسی با چهار انجیل دیگر دارد - و حق هم با آن است - این است که انجیل برنابا منکر الوهیت و پسر خدا بودن حضرت عیسی (ع) است و قرآن هم همین را می‎گوید، ولی چهار انجیل (متی، مرقس، لوقا، یوحنا) عیسی را پسر خدا می‎دانند؛ همچنین در انجیل برنابا ذبیح را حضرت اسماعیل (ع) می‎داند، همان طور که در روایات ما هم هست و ما نیز ذبیح را حضرت اسماعیل می‎دانیم، ولی ملت یهود و مسیحیان ذبیح را اسحاق می‎دانند.

در انجیل برنابا از "پولس" انتقاد می‎کند و او را قبول ندارد، و چنانچه از اخبار ما هم استفاده می‎شود پولس کسی بود که در شریعت حضرت مسیح تغییراتی داد، مطابق تواریخ خود مسیحیان او تا قبل از این که حضرت عیسی صعود کند به او ایمان نیاورده بود و یک نفر از یهود بود، ولی بعد از صعود حضرت عیسی به مسیحیان ملحق شد، و با این عنوان که دین آنها را پذیرفته است در شریعت حضرت مسیح تغییراتی داد؛ و نیز انجیل برنابا مسأله ختنه را مطرح کرده است، همان طور که در تورات هم هست و یهودیان ختنه می‎کنند، اما مسیحیان

ناوبری کتاب