صفحه ۴۹۱

مطلبی را از جلد دوم دائرة المعارف انگلیسی - چاپ سیزدهم، صفحه 180 - ذیل لغت "literature - Apocryphal" که در لغت انگلیسی به معنای ادبیات و نوشتجات مجعول می‎باشد، نقل می‎کند که پاپ چلاسیوس اول که در سنه 492 میلادی، یعنی 130 سال قبل از بعثت پیامبراکرم (ص) پاپ شد، خواندن چند انجیل از جمله انجیل برنابا را نهی کرد؛ و بعد در همان جلد دوم در لغت "- Apocryphal literature" 24 انجیل را نقل می‎کند که همه اینها منسوب به حواریون حضرت عیسی (ع) بوده اند؛ یعنی غیر از این چهار انجیل که در دست است بیست و چهار انجیل دیگر بوده که یکی از آنها انجیل برنابا است.

پس انجیل هایی که ولادت، صعود و کلمات حکمت آمیز حضرت عیسی (ع) را ضبط کرده اند، مطابق این تاریخ 28 عدد بوده است که 4 تای آنها همین انجیل های فعلی است و 24 عددش را "literature - Apocryphal" - ادبیات و نوشتجات مجعول - شمرده اند، و انجیل برنابا جزء آنها بوده است، و در آن انجیل در چندین مورد از پیامبر ما با نام محمد(ص) یاد شده است.

از جمله مطالبی که در انجیل برنابا وجود دارد و با انجیل های دیگر تفاوت دارد این است که آن انجیل ها می‎گویند حضرت عیسی را به دار زدند، ولی انجیل برنابا می‎گوید که حضرت مسیح (ع) به دار زده نشد و "یهودا اسخریوطی" که شیطنت کرده بود به صورت حضرت در آمد و وقتی که برای بازداشت آن حضرت آمدند یهودا را گرفتند و به دار زده شد.

در اینجا یک قسمت از آن را می‎خوانیم: "پس چون که مرا مردم خدا و پسر خدا خواندند با این که من در جهان بیزار بودم خدا خواست که مردم مرا استهزاء کنند در این جهان به مرگ یهودا"یهودا" اول از حواریین بوده و بعدا منافق شد و علیه حضرت عیسی (ع) شیطنت نمود. در حالتی که معتقد باشند به این که من همانم که بر دار

ناوبری کتاب