صفحه ۴۹۰

سازگار نیست، و سبک آن دلالت دارد بر این که کتاب آسمانی نیست بلکه کتاب تاریخ و قصه و داستان است و در ضمن احکام نیز نقل شده است."سفر" یعنی کتاب، تورات حضرت موسی (ع) دارای پنج کتاب است: 1 - سفر "پیدایش" یعنی تکوین و خلقت جهان 2 - سفر "خروج" که مربوط به حوادث خروج بنی اسرائیل از مصر است. 3- سفر "لاویان" یعنی روحانیون منسوب به لاوی فرزند حضرت یعقوب، در این سفر از وظایف و شئون لاویان و روحانیون یهود بحث شده است. 4 - سفر "اعداد" که راجع به تعداد طوایف و قبایل و نفوس بنی اسرائیل است. 5 - سفر "تثنیه" یعنی مکرر، این سفر جمع بندی و تکرار سفرهای چهارگانه می‎باشد. تورات فعلی از خلقت آدم شروع می‎شود و به وفات حضرت موسی (ع) ختم می‎شود؛ حتی در آخر سفر تثنیه جریان وفات حضرت موسی (ع) را در زمین موآب، و این که پس از آن بنی اسرائیل تا سی روز ماتم گرفتند را ذکر می‎کند و در ضمن می‎گوید: "و احدی قبر او را تا امروز ندانسته است". این عبارات بیانگر این است که زمان نوشتن تورات مدتها بعد از وفات حضرت موسی (ع) بوده است. پس اجمالا تورات نازل شده بر حضرت موسی (ع) تا زمان ما سالم باقی نمانده است.

همچنین است وضع انجیل های چهارگانه که مطالب آنها به حضرت عیسی (ع) نسبت داده می‎شود و شرح حال حضرت عیسی (ع) و ولادت و صعود و بشارتهایش در آنها هست. تناقض در این چهار انجیل زیاد است، و مسلم است چیزی که حق است نمی تواند بیش از یکی باشد. این چهار انجیل منسوب به متی، مرقس، لوقا و یوحنا است؛ و مطالب هر کدام با دیگری تفاوت دارد، و از طرفی تاریخ نشان می‎دهد که انجیل بیش از چهار تا بوده است.

در مقدمه ای که بر ترجمه انجیل برنابااین انجیل در حدود 200، 300 سال قبل به زبان ایتالیایی در کتابخانه دربار وین پیدا شد و بعد به عربی و انگلیسی و فارسی ترجمه شده است، و برنابا از حواریین حضرت مسیح (ع) بوده است. به قلم مرحوم سردار کابلی نوشته شده

ناوبری کتاب