صفحه ۴۷۹

ینهیهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم) کسانی که پیروی می‎کنند فرستاده ای را که پیامبر خدا و امی "امی" ممکن است به معنای درس ناخوانده و مکتب نرفته باشد، و ممکن است منسوب به ام القری یعنی مکه مکرمه باشد، و پیامبر اسلام (ص) به هر دو معنا "امی" بودند. است و پیامبری است که می‎یابند او را نوشته شده نزد خودشان در تورات و انجیل، امر می‎کند آنان را به کارهای خوب و بازشان می‎دارد از کارهای زشت، حلال می‎کند برای آنان چیزهایی را که پاک و پاکیزه است و حرام می‎کند برای آنان چیزهایی را که خبیث و پلید است، از گردن آنان برمی دارد فشار و سختی غل هایی را که به واسطه احکام خشن بر گردنشان بوده است.

نام پیامبراکرم (ص) در تورات و انجیل

از آیه سوره اعراف این طور استفاده می‎شود که نام پیغمبر(ص) در تورات و انجیل نوشته شده و در کتاب بوده است. از اخبار و روایات زیادی هم این معنا استفاده می‎شود که پیغمبراکرم (ص) با یهود و نصاری محاجه می‎کرد و می‎فرمود که اسم من در کتابهای خودتان هست و شما می‎دانید که هست و هیچ تاریخی هم نقل نکرده که یکی از یهود یا نصارای آن زمان پیغمبراکرم (ص) را تکذیب کند که این چه حرفی است تو می‎زنی، کجا اسم تو در تورات یا انجیل هست، حتی در همین آیه سوره صف هم که خواندم یادآور شده بود: "حضرت عیسی (ع) بشارت می‎دهد به رسولی که می‎آید و اسمش احمد است" هیچ یک از مسیحیانی که آن وقت بودند، مثل نصارای نجران یا جاهای دیگر، پیغمبر را تکذیب نکردند و به او نگفتند کجا حضرت عیسی نسبت به تو بشارت داد؟! ما می‎بینیم پیغمبراکرم (ص) این آیه قرآن را برای مردم آن وقت خواند و هیچ تاریخی هم نقل نکرده که حتی یک نفر از یهودیان یا مسیحیان که این آیه را می‎شنیدند اعتراض کرده باشند که حالا بر فرض

ناوبری کتاب