صفحه ۴۵۲

داده معلوم است که بخل ندارد، زیرا بخل برای این است که می‎خواهد همه چیز را برای خود نگه دارد چون به آن نیاز دارد، در حالی که خداوند نیازمند نیست. پس خدایی که عالم و قادر است و بخیل هم نیست و کوچکترین چیزی را که در زندگی بشر دخالت کلی و جزئی دارد برای انسان می‎آورد، آن وقت در نظام زندگی انسان انبیا که نقش اساسی دارند و قوانینی را می‎آورند که حقوق همه را تأمین کند، نمی توانیم بگوییم خداوند چنین انسانهایی را نفرستاده است.

این استدلال شیخ الرئیس است، منتها اشکالی که دارد این است که در حقیقت این استدلال از طریق زندگی مادی انسان شروع شده است.

استدلالی عمیق تر برای اثبات نبوت

برای بیان این استدلال مقدمتا باید بگوییم: برای ما این معنی ثابت شده است که این عالم که ما هم جزء آن هستیم صانعی دارد، فرض ما این است که صانع را اثبات کرده ایم و اگر از موجودات دیگر هم اطلاع نداشته باشیم خودمان را می‎بینیم که نخست نبودیم و بعد موجود شدیم. قرآن می‎فرماید: (هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا)سوره دهر، آیه 1 آیا آمده است بر انسان روزگاری که چیزی مذکور نبود.

خیال نشود که علت وجود هر فردی پدر و مادر او می‎باشند، زیرا آنها اگر قدرت داشتند هر وقت بچه می‎خواستند پیدا می‎کردند و هر وقت نمی خواستند از آن جلوگیری می‎کردند، در صورتی که مشاهده می‎کنیم بسیاری از پدر و مادرها هستند که بچه می‎خواهند و نمی توانند پیدا کنند، و بر عکس بسیاری هم هستند که بچه نمی خواهند و پیدا می‎کنند، و چه بسا پسر می‎خواهند و دختر پیدا می‎کنند، و بر عکس دختر می‎خواهند پسر پیدا می‎کنند؛ پدر و مادر علت وجودی فرزند

ناوبری کتاب