صفحه ۴۴۷

بسم الله الرحمن الرحیم

خطبه 1 (درس 26)

"و لم یخل سبحانه خلقه من نبی مرسل، او کتاب منزل، او حجة لازمة ، او محجة قائمة"

در خطبه اول نهج البلاغه حضرت امیرالمؤمنین (ع) بعد از ذکر خلقت آسمانها و زمین خلقت آدم را مطرح فرموده اند و تا اینجا رسیدیم که فرمودند:

معنای حجت و مصادیق آن در هر زمان

"و لم یخل سبحانه خلقه من نبی مرسل، او کتاب منزل، او حجة لازمة ، او محجة قائمة"

(و خداوند متعال که انسان را روی زمین خلق کرد هیچ وقت زمین را خالی از حجت نگذاشت، و آنان را از پیامبر فرستاده شده یا کتاب نازل شده یا برهان حتمی یا راه استوار محروم ننمود.)

البته در اینجا حضرت لفظ "او" به کار برده اند که برای تردید است و به اصطلاح قضیه منفصله مانعة الخلو است. و معنایش این است که هیچ وقت نمی شود که از طرف خدا حجتی بین مردم نباشد، و مانعی ندارد چیزهایی که حضرت ذکر می‎کند در عرض هم و در یک زمان هم باشند، هم پیغمبر باشد و هم کتابش باشد و هم حجت دیگر باشد.

ناوبری کتاب