صفحه ۴۴۲

"مقدرة" شده است. تمام موجودات عالم از کوچک و بزرگ نشانه های علم و قدرت و حکمت حق تعالی می‎باشند و پیامبران مردم را به آنها توجه می‎دهند.

نشانه های قدرت

1 - "من سقف فوقهم مرفوع"

(از سقفی که بالای سرشان برافراشته شده است.)

حضرت در اینجا نشانه های قدرت حق را بیان می‎فرمایند؛ چه دست قدرتی است که این همه ستارگان و کهکشانها را خلق کرده و اینها همه حرکت دارند و هیچ گاه با یکدیگر برخورد ندارند؟ این که "سقف مرفوع" فرموده مقصود آسمانها فقط بر اساس هیئت بطلمیوس نیست که زمین را مرکز عالم فرض می‎کرد و آسمانها را همچون پوسته های پیاز محیط بر زمین می‎دانست، بلکه بر اساس علم امروز نیز درست است؛ زیرا به هرحال کهکشانها و سیاراتی بالای سر ما وجود دارند.

2 - "و مهاد تحتهم موضوع"

(و گهواره ای که زیر آنان نهاده شده است.)

در اینجا حضرت زمین را تعبیر به گهواره کرده است، و این خود دلالت می‎کند بر این که زمین در نظر حضرت حرکت دارد و در عین حال که حرکت دارد انسانها در آن آرامش دارند.

3 - "و معایش تحییهم"

(و وسائل زندگی که حیات انسانها بدانها وابسته است.)

همچون درختها، گیاهان و حیوانات که همگی وسیله حیات و زندگی انسانها می‎باشند.

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند
تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

ناوبری کتاب