صفحه ۴۳

همه سخنانی که علی در مدت عمرش گفته است جمله ای از همه رساتر، بلیغ تر، زیباتر، اثربخش تر و آموزنده تر وجود دارد و آن: "بیست و پنج سال سکوت علی است" که خطاب به همه انسانهاست، انسانهایی که علی را می‎شناسند. بیست و پنج سال سکوت در نهایت سختی و سنگینی برای یک انسان، آن هم نه یک انسان گوشه گیر و راهب بلکه یک انسان فعال اجتماعی. این سکوت خود یک جمله است، یک سخن است. بنابراین امام گاه با سخنش حرف می‎زند و گاه با سکوتش، گاه با پیروزیش درس می‎دهد و گاه با شکستش. خطاب او به ماست و رسالت ما نیز معلوم است، شناختن این درسها، و خواندن این سخنان و شنیدن این سکوتها".علی تنهاست، دکتر علی شریعتی

مقایسه شرحها و نقد و نظری بر آنها

کتابهای مربوط به نهج البلاغه سه دسته اند:

1- ترجمه نهج البلاغه: ترجمه های موجود از نهج البلاغه یا ترجمه دقیق و شایسته ای هستند که همه نهج البلاغه را شامل نمی شوند، مانند نهج البلاغه آیت الله طالقانی (ره) و یا ترجمه ای کامل از نهج البلاغه هستند اما غیر دقیق، مانند ترجمه مرحوم جواد فاضل (ره) که به قولی می‎توان گفت نهج البلاغه مرحوم فاضل است نه نهج البلاغه حضرت علی (ع).

در اینجا باید به ترجمه دکتر سید جعفر شهیدی هم اشاره کرد که شاید بتوان آن را از بهترین ترجمه های نهج البلاغه دانست. ویژگی این ترجمه رعایت سجع نهج البلاغه در ترجمه فارسی است. استاد شهیدی با تسلطی که بر زبان فارسی دارد به خوبی از انجام این مهم برآمده است.

بگذریم از این که در ارزش گذاری ترجمه ها باید به این نکته اساسی توجه کرد که همواره فقط بخشی از معانی و مفاهیم و علائم و پیامها از طریق ترجمه

ناوبری کتاب