صفحه ۴۲۲

124 هزار پیامبر همه نبی هستند ولی فقط بعضی از آنها رسول هستند، رسول معمولا به پیامبرانی می‎گویند که دارای کتاب هستند، و بعضی گفته اند انبیا پیامبرانی هستند که از طرف خدا خبر می‎آورند، خواه در خواب به آنها الهام شود یا در بیداری به آنها وحی شود، ولی رسول کسی است که در بیداری به وسیله جبرئیل و ملائکه وحی به او وحی می‎شود، و انبیایی که در خواب به آنها الهام می‎شود رسول نامیده نمی شوند.

پس به هرحال یک دسته خاصی از پیامبران رسول نام دارند - یا آنهایی که دارای کتابند، یا آنهایی که در بیداری به آنها وحی می‎شود - همه آنهایی که رسولند نبی هم هستند، ولی همه آنهایی که نبی هستند رسول نیستند.

احتیاج انسان به پیامبران

علت انتخاب پیامبران از جانب خدا برای مردم را حضرت علی (ع) چنین می‎فرمایند:

1 - "لما بدل اکثر خلقه عهد الله الیهم"

(زمانی که اکثر خلق خدا آن پیمانی را که پروردگار با آنها بسته بود عوض کردند و از آن تخلف نمودند)

خداوند برای این که به آنها تذکر دهد و آنها را بیدار کند پیامبران را فرستاد.

2 - "فجهلوا حقه"

(پس به حق خدا جاهل شدند)

و حقوقی را که خدا بر مردم دارد مانند حق خالقیت و ربوبیت فراموش کردند.

3 - "و اتخذوا الانداد معه"

(و برابر او همتایانی گرفتند)

"انداد" جمع "ند" به معنی مثل است؛ مردم در مقابل خدا کسانی را قرار دادند و

ناوبری کتاب