صفحه ۴۲

ضرورت آشنایی با علی (ع) و نهج البلاغه او

ما محتاج علی (ع) و شناختن او هستیم. بخشی از منبع شناخت او تاریخ زندگانی اوست و بخشی دیگر نهج البلاغه او. زندگانی او کتاب ناطق و عملی اوست و نهج البلاغه اش کتاب کلمه و بیان.

"قبل از هر شعر و هر ستایش و هر تجلیلی از علی و حتی قبل از محبت علی، معرفت علی است که نیاز زمان ما و جامعه ماست. محبت بی معرفت ارزش ندارد... علی اگر یک رهبر است، یک امام است و یک نجات بخش است، و مکتب او اگر روح یک جامعه است، اگر راه یک جامعه است و اگر نشان دهنده مقصد و حیات و تمدن در یک ملت است، در آشنایی با مکتب او و آشنایی با شخصیت اوست؛ نه محبت تنها نسبت به کسی که نمی شناسیم، زیرا اگر محبت تنها بدون آشنایی ثمری می‎داشت باید به نتایج بزرگ می‎رسیدیم؛ امکان ندارد جامعه ای و ملتی علی را بشناسد و مذهب علی را بفهمد و بداند و از شکنجه آمیزترین و سخت ترین محرومیت هایی که جامعه های عقب مانده دارند رنج ببرد. اگر می‎بینیم پیرو علی و کسی که برای علی اشک می‎ریزد و کسی که محبت علی در قلبش موج می‎زند سرنوشتش و سرنوشت جامعه اش دردناک است، معلوم است که علی را نمی شناسد و تشیع را نمی فهمد هرچند که ظاهرا شیعه باشد.

نهج البلاغه بعد از قرآن بزرگترین کتاب ماست که آن را نمی خوانیم و نمی دانیم و نمی شناسیم، چنانکه قرآن هم همین طور؛ از قرآن فقط ستایش می‎کنیم، می‎بوسیم و تبرک می‎دانیم. چه تأثیری می‎تواند داشته باشد وقتی که درونش را ندانیم چه می‎گوید؟

نهج البلاغه به اقرار اغلب دانشمندان و نویسندگان و ادبای حتی معاصر غیر شیعی عرب زیباترین متن است؛... اما من معتقدم که از

ناوبری کتاب