صفحه ۴۱۴

کرده باشید به تربیت اسلامی که باسواد و با دین باشند، خدمتگزار جامعه و خدمتگزار کشور و مردم باشند، برای شما فضیلتی از این بالاتر نیست، این سعادتی است برای شما؛ و اگر در تربیت اولاد قصد و نیتت خدا باشد، عبادت خدا می‎کنی؛ اما برعکس اگر این اولادی را که خدا به تو داده و می‎توانستی آنها را به تربیت صحیح اسلامی تربیت کنی، در جامعه رهایشان کردی که با رفیق های بد و یا در مدرسه پیش معلم بد فاسد شدند، آن وقت مسئولیت و گرفتاری داری، و باید در روز قیامت جوابش را بدهی، همان طور که قرآن می‎فرماید: (قوا انفسکم و اهلیکم نارا)سوره تحریم، آیه 6 ای مردم حفظ کنید خودتان را و اهلتان را از آتش جهنم.

مسئولیت زن و بچه ات را به عهده داری، و اگر زن یا دخترت بی حجاب بیرون می‎رود و در مجامعی که نباید بروند می‎روند و فاسد می‎شوند تو مسئول هستی و تا آن اندازه ای که می‎توانی باید جلوی انحرافاتشان را بگیری و به مسائل اسلامی آگاهشان کنی، یعنی وادارشان کنی به انجام واجبات الهی و انجام دستورات اسلامی و پرهیز از گناهان که این دستور خداست.

برگزیدن انبیا از بین بشر

"و اصطفی سبحانه من ولده أنبیاء"

(و خداوند از اولاد آدم پیامبرانی را برگزید.)

"انبیاء" جمع "نبی" و از ماده "نباء" است که به معنی خبر آمده، پیامبران یعنی خبربیاران همان ترجمه انبیاء است. طبق روایات رسیده خدا صد و بیست و چهار هزار پیامبر از زمان حضرت آدم تا حضرت خاتم الانبیاء(ص) برای بشر فرستاد.

"اخذ علی الوحی میثاقهم"

(خداوند بر وحی از پیامبران میثاق گرفت.)

ناوبری کتاب