صفحه ۴۰۹

بر مسلمانهایی که فکرشان دارای ابتکار است و در ابزار جنگی بخصوص می‎توانند فکر خود را به کار برند لازم است فکرهایشان را به کار اندازند و اسلحه پیشرفته روز را برای خودشان تهیه کنند، تا ابرقدرتها به آنها زور نگویند. آنان جلوگیری از ساخت سلاحهای کشتار جمعی را شعار قرار داده اند ولی خود مجهزند به آنها و اسرائیل را نیز مجهز می‎کنند؛ البته اگر دنیا دنیای صلح و آرامش بود همه این سلاحها را به دریا می‎ریختیم، اما در حالی که ابرقدرتها مجهزند و بمب نوترونی برای هلاک کردن بشر درست می‎کنند ما نمی توانیم دست روی دست بگذاریم، اینجاست که باید به این دستور قرآن عمل کنیم، و این که پیغمبراکرم (ص) می‎فرماید از حقوق اولاد است که تیراندازی یادش بدهی، یک واقعیتی است و ما باید انجام بدهیم.

4 - "و ان لایرزقه الا طیبا" و حق چهارم فرزند این است که پدر روزی او را از راه حلال تهیه کند، و روزی حرام به او ندهد. برای این که اگر کسی مال حرام به فرزندش داد مال حرام اثر طبیعی خودش را دارد و بچه را منحرف می‎کند، قدر مسلم این است که آن بچه یاد می‎گیرد و به راه حرام می‎رود تا برای خودش چیز تهیه کند، در حالی که خدا برای هر کسی روزی حلال مقدر کرده است، منتها مردم خودشان راه حلال را رها می‎کنند و به سراغ حرام می‎روند.

5 - پنجمین حق هم این است که: "و ان یزوجه اذا بلغ" وقتی اولاد به حد بلوغ رسید، یعنی پسر به شانزده سال که رسید باید به او زن داد و دختر به نه سال در صورتی که رشد کافی داشته باشد باید او را شوهر داد.

عواقب سخت گیری در ازدواج

البته در شرایط ازدواج هم نباید سخت گیری کرد، برای این که رکن ازدواج پسر و دختر است و بقیه زائد است. اگر دیدی خواستگار، پسر خوبی است که مسلمان و متدین است، گرچه هیچ چیز هم ندارد دخترت را به او بده، آخر پسر و دخترهای ما

ناوبری کتاب