صفحه ۴۰۸

اینها اجرا کنیم، مثلا بگوییم هر کسی بهتر می‎تواند با اف شانزده جنگ کند و خلبانی است تیز پروازتر از دیگران، برای او جایزه قرار بدهیم. همچنین در تیراندازی که آن روز ادوات تیراندازی یک جور بوده و حالا جور دیگر است.

بالاخره "سبق و رمایة" یعنی مسابقه در اسب دوانی و تیراندازی از مسائل اسلامی است و شرطبندی در آنها جایز است، و مستحب است که کسی در این مورد به عنوان مسابقه پول در میان بگذارد و بگوید هر کسی بهتر تیراندازی کرد این را برایش جایزه قرار بدهیم. با این که در اسلام شرطبندی حرام است، اما شرطبندی در کاربرد ابزار جنگی و آشنا بودن با ابزار جنگی را اسلام مستحب قرار داده است، چرا؟ برای این که مسلمانها همیشه دستشان به اسلحه آشنا باشد که مغلوب دشمنان خود نشوند؛ این طبیعی است که هر ملتی که ابزار جنگی پیشرفته تر و بیشتر دارد و افراد کارآزموده تر هم داشته باشد پیروز می‎شود، بگذرید از این که ما ایرانی ها بحمدالله با نیروی ایمان در برابر قدرتهای جهان پیروز شدیم، اما اگر نیروی ظاهری هم داشته باشیم کمتر تلفات می‎دهیم، هم باید نیروی ایمان باشد و هم ابزار. با توکل زانوی اشتر ببند. قرآن شریف به مسلمانان دستور می‎دهد: (و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل)سوره انفال، آیه 60 ای مسلمانها از نیرو و تهیه اسب آنچه را که می‎توانید در مقابل دشمنان مهیا کنید.

اگر مسلمانها نیرومند بودند، سه میلیون اسرائیلی به یک میلیارد مسلمان زور نمی گفت. اسرائیل با در دست داشتن پول آمریکا و اسلحه پیشرفته آمریکا به مسلمانها زور می‎گوید، و ملتهای مسلمان بیچاره که ضعیف اند، برخی دولتهایشان مزدورند، و نفت را که ثروت ملتهای مسلمان است به آمریکا و غرب می‎دهند و بعد التماس می‎کنند که به آنها اسلحه بدهند، آمریکا هم به آنها اسلحه نمی دهد و در عوض اسرائیل را مجهز می‎کند؛ این وضع مسلمانهای امروز است؛ بر این اساس

ناوبری کتاب