صفحه ۳۸۱

هستند و باید باشند، نیروهایی هم که در این عالم هستند همه باید مسخر شما و مطیع شما باشند، و در کشور وجود هر انسانی و در جامعه عقل حاکم باشد و سایر قوا به فرمان او عمل کنند، فقط شیطان است که تخلف کرده و می‎کند.

شیطان و جنود شیطان چیست ؟

منظور از شیطان قوه واهمه است. قوایی در انسان هست که او را به شیطنت و تخلف وا می‎دارد. قوه واهمه که ادراک معانی می‎کند، ادراک ریاست و شهوت، بزرگ منشی و خودپسندی می‎کند و... این امور معنوی فاسد از قوه واهمه است.

در این صورت منظور از این که شیطان گفت من برای مردم دنیا را زینت می‎دهم، همین است که قوه واهمه شما به فکر ریاست و آقایی و شهوت می‎افتد، و این سبب می‎شود که انسان از عقل تخلف کند و فرمان عقل را نبرد، همه قوا از عقل اطاعت می‎کنند غیر از قوه واهمه، و این سبب می‎شود که عقل از فرماندهی بیفتد، در آن صورت گوش و چشم و سایر اعضاء جنود قوه واهمه می‎شوند.

منظور از گندم چیست ؟

این که آدم (ع) از خوردن گندم نهی شد و شیطان او را وادار به خوردن آن کرد، گندم سمبل همان شهوات و لذتهای دنیاست؛ برای این که بقای نوع انسان به گندم است، و همین طور که در داستان دارد که شیطان به آدم گفت اگر شما از این گندم بخورید همیشه زنده خواهید بود، این قوه واهمه انسانها را اغوا می‎کند و لذتهای دنیا و ریاستها و متاع دنیا را نزد انسان زینت می‎دهد و شما را از بهشت معنوی باز می‎دارد.

طرد شیطان از بهشت به چه معناست ؟

گفته اند قوه واهمه بهشت معنوی معارف یعنی "معرفة الله" و "لقاء الله" و

ناوبری کتاب