صفحه ۳۴۳

جایش نیست زیرا متکبر بود. می‎خواهد در دنیا باشد تا روز قیامت به او فرصت می‎دهند، خدا به شیطان فرمود: (فانک من المنظرین، الی یوم الوقت المعلوم)سوره حجر، آیات 37 و 38؛ و همین مضمون در سوره اعراف آیه 15، و نیز در سوره ص آیه 80 نیز آمده است. تو از کسانی هستی که مهلت داری تا وقت معلوم، که روز قیامت یا مدتی قبل از قیامت است.

از بعضی روایات استفاده می‎شود که شیطان می‎خواهد تا هنگامی که مردم برانگیخته می‎شوند وجود داشته باشد و مرگ نداشته باشد.منهاج البراعة، ج 2، ص 63

اسکان حضرت آدم (ع) در بهشت

"ثم اسکن سبحانه آدم (ع) دارا ارغد فیها عیشه"

(سپس ساکن کرد خدایی که منزه از نقص هاست آدم (ع) را در یک خانه ای که زندگی در آن با خوشی و فراوانی همراه است.)

"و آمن فیها محلته"

(و امن و امان قرار داد خداوند جای آدم را در آن بهشت.)

یعنی محل نزول آدم را جای امنی قرار داده بود، در آنجا دیگر بیماری و گرفتاری و گرسنگی و بدبختی وجود ندارد.

"و حذره ابلیس و عداوته"

(و به آدم تذکر داده شد دشمنی شیطان و این که مواظب باش فریبت ندهد.)

او دشمن توست، و از دشمنی شیطان - که گفته بود: من دشمن آدم هستم، زیرا به واسطه او بدبخت شدم، و می‎خواهم او را هم بدبخت کنم - او را ترساند، و شیطان آدم و حوا را گول زد، شیطان گفت من از چهار طرف به آنها یورش می‎برم.

ناوبری کتاب