صفحه ۳۴۲

داده می‎شود تا هرچه می‎خواهد انجام دهد. قرآن می‎فرماید: (و لایحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما)سوره آل عمران، آیه 178 کفار تصور نکنند این مهلتی که به آنان داده می‎شود به نفعشان است، بلکه این فرصت برای آن است که گناهشان بیشتر شود و باطنشان هرچه بیشتر بروز کند.

"و استتماما للبلیة"

(و از طرف دیگر آزمایش و امتحان شیطان و انسانها به حد تمام برسد.)

اگر شیطان بر ما مسلط نباشد، باطن و درون ذات ما خیلی روشن نمی شود؛ هنر آن وقتی است که کار خوب کردن برایت مشکل و سخت باشد، شیطان جنی و انسی وسوسه کند، خانواده و قوم و خویشاوندانت هم مخالف باشند، ولی چون عقل تو حق را تشخیص داده است برخلاف گفته های آنان دنبال عقل بروی، آن وقت شما خوب آزمایش شده اید، و اگر ما از این میان خوب در آمدیم آن وقت ارزش دارد. خلقت ما برای این است که آزمایش شویم و باطن ما بروز کند، پس باید یک شیطانی باشد تا وسوسه کند "و استتماما للبلیة" برای این که آزمایش انسانها خوب کامل شود؛ شیطان وسوسه کند و درعین وسوسه شیطان افراد خوب از او اطاعت نکنند.

"و انجازا للعدة ؛ فقال (فانک من المنظرین، الی یوم الوقت المعلوم )"

(و برای این که به وعده ای که به او داده شده وفا شود، پس فرمود: تو از جمله کسانی هستی که مهلت داده شده اند تا روز معلوم.)

"عدة" از ماده "وعد"، و در اصل "عدة" "وعدة" بوده است. یعنی از طرفی خدا وعده داده بود که جزای عمل خوب را بدهد، شیطان هم شش هزار سال عبادت خدا را کرده بود و جزای عبادتش را می‎خواست،تفسیر عیاشی، ج 2، ص 242 و از طرفی در بهشت هم

ناوبری کتاب