صفحه ۳۴۱

بسم الله الرحمن الرحیم

خطبه 1 (درس 18)

"فأعطاه الله النظرة استحقاقا للسخطة ، و استتماما للبلیة ، و انجازا للعدة ؛ فقال (فانک من المنظرین، الی یوم الوقت المعلوم ) ثم اسکن سبحانه آدم (ع) دارا ارغد فیها عیشه، و آمن فیها محلته، و حذره ابلیس و عداوته، فاغتره عدوه نفاسة علیه بدار المقام، و مرافقة الابرار، فباع الیقین بشکه، و العزیمة بوهنه، و استبدل بالجذل وجلا، و بالاعتزاز ندما"

موضوع بحث ما خطبه اول نهج البلاغه بود، در ادامه خطبه حضرت فرمود:

چرا خداوند به شیطان مهلت و فرصت داد؟

"فأعطاه الله النظرة استحقاقا للسخطة"

(پس برای استحقاق شیطان خشم خدا را، خدا به او مهلت داد.)

علت این که خداوند به شیطان مهلت داد این بود که اولا کسی که در مسیر باطل افتاد بایستی به او مهلت داد تا استعداد درونی او شکوفاتر شود و در نتیجه بیشتر مستحق سخط و غضب خدا شود.

در حقیقت خلقت ما برای این است که استعدادهای درونی ما به کار افتد و آزمایش شویم. بنابراین کسی که در مسیر باطل می‎رود مدتی به او مهلت

ناوبری کتاب