صفحه ۳۳۳

می‎گویم از پدرم است و آنچه ایشان می‎گوید از پدرشان است تا برسد به پیغمبراکرم (ص).وسائل الشیعة، ج 18، ص 58، باب 8 صفات قاضی، حدیث 26 لذا با استحسانات ظنی نمی شود احکام خدا را به دست آورد.

عوارض سوء قیاس در استنباط احکام الهی

در این رابطه حدیثی به سند صحیح در "کافی" و "من لایحضر" نقل شده است. ابان بن تغلب که یکی از اصحاب امام باقر و امام صادق (ع) است می‎گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم: "ما تقول فی رجل قطع اصبعا من اصابع المراءة" اگر کسی یک انگشت از یک زن ببرد، چه مقدار دیه باید بدهد؟ حضرت فرمودند: ده شتر، بعد عرض کردم اگر دو انگشت را ببرد، حضرت فرمود: بیست شتر، سؤال کردم اگر سه انگشت را ببرد، حضرت فرمود: سی شتر، سؤال کردم اگر چهار انگشت را ببرد چه مقدار دیه بدهد؟ امام فرمودند: بیست شتر؛ ابان با تعجب می‎گوید در عراق این مسأله را برای ما می‎گفتند ولی ما می‎گفتیم چنین حکمی از جانب خدا نیست، بلکه از طرف شیطان است؛ امام صادق (ع) فرمود: "مهلا یا ابان" آرام باش ای ابان "هذا حکم رسول الله(ص)" این که می‎گویم حکم رسول خداست.

بعد حضرت سرش را ذکر فرمودند به این که زن تا یک سوم دیه کامل با مرد هماهنگ است، ولی وقتی از یک سوم دیه بالا رفت دیه زن نصف دیه مرد می‎شود. لذا چون دیه کامل صد شتر است، اگر یک انگشت را ببرند ده شتر دیه دارد و اگر دو انگشت را ببرند بیست شتر دیه دارد و اگر سه انگشت را ببرند سی شتر دیه دارد، که تا اینجا زن و مرد با همدیگر یکسانند؛ ولی وقتی که به چهار انگشت رسید برای مرد چهل شتر دیه دارد، و چون در اینجا از ثلث دیه کامل بالا می‎رود برای زن دیه نصف می‎شود و باید بیست شتر دیه بدهند. بعد حضرت فرمود: "یا ابان انک

ناوبری کتاب