صفحه ۳۰۰

بگوید، زیرا اصل همه ما از خاک است و در نطفه مواد غذایی است و مواد غذایی هم نوعا مواد گیاهی است و گیاه هم از خاک ارتزاق می‎کند، پس ممکن است منظور خلقت حضرت آدم نباشد و خلقت ما باشد.

در آیه دیگر در سوره مؤمنون می‎گوید: (و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین) ما انسان را خلق کردیم از خلاصه ای از گل (ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین)سوره مؤمنون، آیات 12 و 13 بعد انسان را در یک "قرار مکین" یعنی در یک رحم قرار دادیم.

ظاهر این آیه چنین است که همان خلاصه گل در رحم قرار داده شده است، پس این گل غیر از آن گلی است که حضرت آدم از آن درست شده، و این از باب این است که درخت از آب و خاک تغذیه کرده و میوه آن درخت را ما خوردیم و یا گندم از آب و خاک تغذیه کرده سپس به صورت نطفه در آمده و بعد این نطفه در رحم قرار گرفته، لذا به آن خلاصه ای از گل می‎گوید. پس این طور آیات شاید مربوط به ما که اولاد آدم هستیم باشد.

اما راجع به خود حضرت آدم یک آیه داریم که می‎گوید: (ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب)سوره آل عمران، آیه 59 مثل حضرت عیسی نزد خدا همانند حضرت آدم است که خدا او را از خاک خلق کرد؛ می‎دانیم که حضرت عیسی پدر نداشت پس با انسانهای دیگر فرق می‎کند، و این که می‎گوید حضرت عیسی مثل حضرت آدم است معلوم می‎شود حضرت آدم پدر و مادر نداشته است، و اگر قرار بود مسأله تبدل انواع باشد و به شامپانزه و میمون برسد به هر حال پدر و مادری پیدا می‎کرد. و طبق این آیه در مورد حضرت آدم خدا پدر و مادر را نفی می‎کند، پس تبدل انواع صحیح نیست.

آیه دیگر می‎گوید: (و اذ قال ربک للملائکة انی خالق بشرا من صلصال من حماء

ناوبری کتاب