صفحه ۲۹۷

رمز مختلف بودن خاکها

رمز این که از خاکهای مختلف جمع آوری شده این است که در انسان غرایز و روحیات مختلف وجود دارد و هر خاکی یک خاصیتی دارد. و به همین جهت بعضی افراد سفید و بعضی سیاه و یا سرخ می‎باشند، بعضی حالت خشونت دارند و بعضی نرمش، بعضی با عاطفه و بعضی بدون عاطفه و...

به هرحال خواص ماده در روح بی اثر نیست. و لذا می‎بینیم که نسبت به بچه مثلا دستور می‎دهند که مادر هنگام شیر دادن چه غذایی بخورد، چون شیر در روحیات بچه اثر دارد؛ روحیات پدر و مادر در هنگام انعقاد نطفه در بچه اثر دارد، و حتی آب و محیط گاهی اوقات اثر می‎کند. به همین علت خداوند دستور داده است از خاکهای مختلف جمع کنند. و تا حدودی منشاء غرایز و امیال مختلف همین اختلاف مواد است.

حتی نسبت به نطفه، خداوند تبارک و تعالی در سوره دهر می‎فرماید: (انا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج)سوره انسان، آیه 2؛ "امشاج" جمع "مشج" است به معنی مخلوط، ما انسان را از نطفه مخلوط خلق کردیم. و علت این که مخلوط را جمع آورده این است که می‎دانید نطفه از اسپرم و تخمک تشکیل شده و هر کدام از آنها ژنهای مختلفی دارد و هر ژنی یک خاصیتی را به وراثت از پدران و مادران سابق منتقل می‎کند. چه بسا صفتی از هفت نسل قبل به بچه منتقل می‎شود. عامل وراثت در انسان اثر دارد. چیزی که ناقل صفات مختلف آباء و اجداد است ژنهای مختلف در سلولهای نر و ماده است.

در هر صورت ماده در روح اثر مثبت دارد و یک نوع اتحادی بین روح و ماده وجود دارد بلکه روح محصول عالی ماده است. پس علت این که از خاکهای

ناوبری کتاب