صفحه ۲۷۷

البته بال طبیعی مادی ندارند. به هرحال از قرآن و روایات استفاده می‎شود که یک قسم از ملائکه به صورت اجسام هستند، منتها جسم طبیعی مادی ندارند.

معنای کلمه "ملک"

حال اصل کلمه "ملک" را بیان می‎کنیم، کلمه "ملک" ممکن است از ماده "لاک" و یا از ماده "الک" باشد که هر دو به معنی رسالت است. اگر از ماده "لاک" که به معنی "ارسل" است باشد در اصل کلمه "ملاک" بوده که اسم مکان می‎شود؛ یعنی محل رسالت یا کسی که فرستاده شده است، چون ملائکه فرستادگان خدا هستند به این نام خوانده می‎شوند: (جاعل الملائکة رسلا)سوره فاطر، آیه 1 خداوند ملائکه را فرستادگان خود قرار داد. ملائکه فرستادگان خدا هستند برای این که وحی بیاورند برای پیامبران و عالم را اداره کنند. اصلا از روایات و قرآن استفاده می‎شود که همه این عالم ماده و طبیعت به وسیله همان ملائکة الله (نیروهای غیبی) که وسائط فیض خدا هستند اداره می‎شود،صاحب تفسیر المیزان در تفسیر آیه اول سوره فاطر بعض روایات درباره ملائکه را آورده و سپس بحث کوتاهی در همین مورد دارد. المیزان، ج 17، ص 6 تا 13 بنابراین همزه "ملاک" برای تخفیف افتاده و "ملک" شده است. و اگر چنانچه "ملک" از ماده "الک" باشد قهرا اسم مکان آن "مألک" می‎شود و بعد از قلب مکانی به صورت "ملاک" در آمده، یعنی عین الفعل و لام الفعل به جای هم قرار گرفته اند، به هرحال "الک" و "لاک" هر دو به معنای رسالت است.

"اطوار" جمع "طور" است و "طور" به همین معنی است که در فارسی می‎گوییم، قرآن هم می‎گوید: (و قد خلقکم أطوارا)سوره نوح، آیه 14 خدا هر کدام شما را یک طوری قرار داد؛

ناوبری کتاب