صفحه ۲۵

مجموع شرحهای نهج البلاغه طی قرون گذشته، در زبانهای عربی و فارسی و زبانهای دیگر به قلم علمای اهل سنت، شیعه و حتی مسیحی به صدها جلد می‎رسد. کتاب "در پیرامون نهج البلاغه"در پیرامون نهج البلاغه، سید هبة الدین شهرستانی، ترجمه سید عباس میرزاده اهری، ناشر: بنیاد نهج البلاغه، مهر 1359، ص 69 تا72 نام حدود 50 نمونه از این کتب را با ذکر مؤلفین آنها درج کرده است که برخی از این پنجاه نمونه خود به چند جلد بالغ می‎گردند. "کتابنامه نهج البلاغه"کتابنامه نهج البلاغه، رضا استادی، بنیاد نهج البلاغه، مهر 1359 تعداد 370 شرح، ترجمه و حاشیه را شناسایی کرده و نام برده است، که به اذعان نویسنده شامل کلیه منابع و آثار منتشر شده در مورد نهج البلاغه نیست. فهرست 21 نسخه خطی قدیمی و نیز 16 مورد از شروح نهج البلاغه به زبانهای انگلیسی، اردو، فارسی و عربی را در کتاب "با نهج البلاغه آشنا شویم"با نهج البلاغه آشنا شویم، بنیاد نهج البلاغه می‎توان دید.

نهج البلاغه میراث علی (ع) است

سخنان امام علی (ع) در فاصله قرن اول تا سوم در کتب تاریخ و حدیث به صورت پراکنده وجود داشت. سید رضی در اواخر قرن سوم به گردآوری نهج البلاغه پرداخت و اکنون بالغ بر هزار سال از عمر این کتاب شریف می‎گذرد. هرچند پیش از وی نیز افراد دیگری در گردآوری سخنان امام علی (ع) تلاشهایی به عمل آوردند،در پیرامون نهج البلاغه، ص 48 تا 51؛ با نهج البلاغه آشنا شویم، ص 42 تا 44 اما کار سید رضی به خاطر ویژگی هایی که داشت درخشید و ماندگار شد، چون سید رضی دست به گزینش زده بود.

از آنجا که سید رضی در تدوین نهج البلاغه برخلاف بسیاری از مؤلفان کتب حدیثی که سلسله سند و راویان حدیث را نقل می‎کنند و امکان نقادی صحت خبر را فراهم می‎سازند، به ذکر سخنان امام اکتفا کرده است، برخی از محققان در سندیت نهج البلاغه ایرادهایی داشته و جماعتی نیز به پاسخ ایرادهای آنان

ناوبری کتاب