صفحه ۲۴۱

ولی بسیاری از شارحان گفته اند: "قرائن" جمع "قرینة" هم می‎تواند باشد،منهاج البراعة، ج 1، ص 352؛ و شرح ابن میثم، ج 1، ص 133 "قرینة" یعنی یک چیزی که مقرون به شئ است، یعنی خدا همین طور که به خود اشیاء علم دارد به چیزهایی هم که مقرون یعنی متصل به آنهاست آشنا و آگاه است. خلاصه خداوند تبارک و تعالی همان گونه که به من علم دارد، به صفات من هم علم دارد، به فعل من هم علم دارد، به رفیق من هم علم دارد، به خاطره های ذهنی من هم علم دارد، به اندیشه و فکر من هم علم دارد. پس عبارت بدین معناست که خداوند از ازل به نفوس اشیاء و جوانب اشیاء آگاه بوده، یا این که خداوند آشنا و آگاه است به آنچه که قرین موجودات است.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب