صفحه ۱۵۳

بخواهد تو را ظاهر کند. این از کم بینی و دید خیلی ضعیف است که کسی عکس را ببیند و صاحب عکس را نبیند.

"متی غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک" تو کی از نظرها پنهانی تا به دلیل و برهان محتاج باشی ؟ تو ای خدا چه وقت از ذهن من و از دل من غایب هستی که ما دلیل و راهنمایی بخواهیم تا بر تو دلالت کند؟ متأسفانه ما این مطالب بسیار بالا را فقط باید بشنویم و تصور کنیم ولی آن حضرت واقعیتش را یافته بود.

"و متی بعدت حتی تکون الاثار هی التی توصل الیک" و کی از ما دور شدی تا آثار و مخلوقات، ما را به تو نزدیک سازد؟

"عمیت عین لا تراک علیها رقیبا" کور باد چشمی که تو را رقیب و ناظر خود نیابد؛ یعنی تو را مراقب دائمی خودش نمی بیند و از تو غافل است. "و خسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبک نصیبا" زیانبار باد بهره و متاع آن بنده ای که تو از دوستی خودت برای او نصیبی قرار نداده ای.

"الهی امرت بالرجوع الی الاثار"مفاتیح الجنان، ص 272 خدایا تو امر کردی که خلق برای شناسایی تو رجوع به آثار قدرتت کنند. خدای تعالی ابتدا انسانها را گفته تا از موجودات پی به او ببرند و در قرآن می‎فرماید: (أفلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، و الی السماء کیف رفعت، و الی الجبال کیف نصبت، و الی الارض کیف سطحت)سوره غاشیه، آیه 17 چرا نگاه نمی کنید به شتر و آسمان و زمین و کوهها و آیتهای خدا که به او پی ببرید؟ خدا ما را به آثارش ارجاع داده است. (أ فی الله شک فاطر السماوات و الارض)سوره ابراهیم، آیه 10 آیا در خدایی که پدید آورنده آسمانها و زمین است شکی هست ؟ از شناخت آسمان و زمین می‎خواهد ما را خداشناس کند. اما حضرت در اینجا می‎فرماید: "الهی امرت

ناوبری کتاب