صفحه ۱۱۹

بسم الله الرحمن الرحیم

خطبه 1 (درس 4)

"اول الدین معرفته، و کمال معرفته التصدیق به"

تا اینجا خواندیم که:

"و وتد بالصخور میدان ارضه"

(و خداوند به وسیله سنگهای سنگین حرکت و جنبش زمین را میخکوب کرد.)

در قرآن می‎فرماید: (و القی فی الارض رواسی ان تمید بکم)سوره نحل، آیه 15 و باز در قرآن دارد که: (و الجبال اوتادا)سوره نباء، آیه 7 و ما قرار دادیم کوهها را میخ ها برای زمین.

سپس حضرت علی (ع) می‎فرماید:

"اول الدین معرفته، و کمال معرفته التصدیق به"

(اولین مرحله دین شناخت خدا، و شناخت کامل او تصدیق به اوست.)

معانی لغوی و اصطلاحی دین

"دین" به حسب لغت به معنای اطاعت است و به معانی انقیاد و رام بودن و جزا

ناوبری کتاب