صفحه ۱۱۲

تفاوتی نیست پس نگاه کن به آسمان آیا در آن شکاف می‎بینی ؟ یا آیه دیگری آمده: (اذا السماء انفطرت)سوره انفطار، آیه 1 وقتی که آسمان شکافته شد. یکی از آثار قیامت این است که در آسمانها شکاف پیدا می‎شود.

نظر متکلمین در مورد قدرت

در معنای قدرت، متکلمین با فلاسفه اختلاف دارند؛رجوع شود به الحکمة المتعالیة (الاسفار الاربعة)، ج 6، ص 307 تا 312 متکلمین می‎گفتند: قدرت معنایش "صحة الفعل و الترک" است؛ یعنی وقتی که فعل و ترک کار صحیح باشد. یا "الصفة التی یتمکن معها الحی من الفعل او الترک" یعنی آن صفتی که زنده با آن صفت تمکن دارد از فعل و ترک، تعبیر به تمکن کرده اند. این تعبیری است که متکلمین در تعریف قدرت کرده اند.

صحت و تمکن از صفات ممکنات است و در مورد ذات حق تعالی معنی ندارد که بگوییم تمکن یا صحت، چون ذات حق تعالی واجب الوجود است و محل عوارض نیست که صحت و تمکن بر او عارض شود. قدرت او عین ذات اوست و ذات او ازلی است.

نظر فلاسفه در مورد قدرت

فلاسفه گفته اند: قدرت را باید طوری معنی کرد که بر قدرت حق تعالی هم صادق باشد. در مورد قدرت، آنها گفته اند: "کون الفاعل فی ذاته بحیث ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل"الحکمة المتعالیة (الاسفار الاربعة)، ج 6، ص 307 یعنی فاعل (کننده کار) جوری باشد که اگر بخواهد به جا آورد و اگر نخواهد به جا نیاورد. این مطلب در مورد قدرت ما صادق است، من قدرت دارم یعنی طوری هستم که اگر خواستم کاری را می‎کنم و اگر نخواستم نمی کنم؛

ناوبری کتاب