صفحه ۵۱

ضعیف است نه این که مانعی بر سر راه خداوند باشد.

ثانیا: بر فرض قبول فرض نویسنده، اگر در تمام طول تاریخ بشر وضعیت چنان بود که به قول نویسنده مانعی بر سر راه بعثت پیامبران توسط خداوند قرار داشت، تا حدودی استبعاد نویسنده به جا بود؛ اما نویسنده نمی تواند ادعا کند که در طول تاریخ بشر پیوسته به قول او موانعی بر سر راه بعثت پیامبران وجود داشته است. زیرا مطابق منابع دینی و غیردینی در طول تاریخ پیامبرانی ظهور کرده اند و ادیان و شرایعی آورده و بسیاری از مردم زمان خود و زمانهای بعد به آنان ایمان آورده اند.

بلی این معنا مورد قبول است که در بعضی ازمنه و امکنه، شرایط ظهور و بعثت پیامبری وجود نداشته است، و یا نیازی به آن نبوده است. و این معنا ضرری به ادعای ما مبنی بر لزوم بعثت مطابق دلیل حکمت، وارد نمی کند.

علت انحصار نبوت در بعضی زمانها در یک فرد

نویسنده در پایان این قسمت سؤال دیگری مطرح می‎کند و می‎گوید:

"نکته مهم این است که به عنوان مثال در زمان پیامبر اسلام (ص) (مانند بسیاری از زمانهای دیگر در گذشته های دور) در سراسر دنیا فقط یک پیامبر، آن هم در گوشه ای از خاورمیانه (عربستان) مبعوث شده

ناوبری کتاب