صفحه ۴۷

در مرتبه بعد، امثال ابوذر، سلمان و عمار و مانند آنان الگوهائی شده اند که هرگز فراموش نمی شوند. البته این تأثیر بخاطر محدودیت وسائل ارتباط جمعی آن زمان خیلی سریع نبود.

از آنچه بیان شد روشن می‎شود که اصولا در زمان پیامبر اسلام (ص) تعدد پیامبران ضرورتی نداشته است؛ زیرا فرض بر این است که دین اسلام اکمل ادیان و خاتم آنهاست و نیازی به دین جدید نمی باشد. و بر فرض این که پیامبرانی دیگر نیز مبعوث می‎شدند باید دین اسلام را تبلیغ و اجرا می‎کردند و طبعا برای جامعه بازدهی بیش از آنچه اکنون داشته است نمی داشت؛ چرا که مسئولیت تبلیغ و اجرای دین در زمان حیات پیامبر اکرم (ص) بر عهده خود آن حضرت و نمایندگان مورد اعتماد ایشان بود؛ و پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) این مسئولیت با دستور خداوند و توسط آن حضرت برعهده امامان معصوم: گذاشته شد.

مقتضای دلیل حکمت

در این رابطه نویسنده برای عدم تعدد پیامبران در زمان بعثت اسلام پاسخ دیگری را از عده ای نقل می‎کند و می‎گوید:

"عده ای مشکل ضرورت تعدد را به گونه ای دیگر پاسخ داده اند و گفته اند که ادله ضرورت نبوت فقط این مطلب را ثابت می‎کنند که حکمت الهی اقتضای ارسال رسل را دارد اما به شرطی که شرایط و

ناوبری کتاب