صفحه ۴۳

گرفته اند بسیار کم است، در حالی که برای این منظور نیازمند دهها و صدها هزار انسان تعلیم یافته هستیم که باز هم در یک زمان کوتاه رسیدن به این هدف ممکن نیست و در درازمدت هم مشکل محرومیت بسیاری از انسانها به قوت خود باقی می‎ماند.

ثانیا: اصحابی که به عنوان شاگرد و نماینده پیامبر به نقاط دیگر کره زمین سفر کرده اند، چگونه به مردم آن نقاط اثبات کنند که در فلان منطقه پیامبری مبعوث شده است و ما شاگردان و نمایندگان او هستیم و آمده ایم تا از طرف او شما را به راه راست هدایت کنیم ؟ اگر مردم از این نمایندگان، معجزه بخواهند و اینان از آوردن معجزه عاجز باشند - که البته عاجز هم هستند - تکلیف چیست ؟ مگر نباید وحیانی بودن این تعالیم به مردم اثبات شود تا هم مردم را جذب کند و هم راه عذر و بهانه را به روی مخالفان ببندد و حجت را بر آنها تمام کند؟"

در پاسخ به این شبهه چند نکته یادآوری می‎شود:

1 - بر فرض قبول تمام اشکالات ذکرشده در این قسمت، باز هم دلیل حکمت نقض نشده است؛ زیرا در صورتی آن دلیل نقض می‎شد که خداوند اصلا پیامبری برای انسانها نفرستاده باشد، در حالی که فرستاده است.مطابق دو آیه سوره "فاطر" و سوره "رعد"، خداوند برای هر امت و قومی "نذیر" و "هادی" فرستاده است. و مطابق روایات وارده، تعداد آنان صد و بیست و چهار هزار بوده است، و طبعا در هر زمان دهها و صدها پیامبر بین مردم دنیا وجود داشته است.

ناوبری کتاب