صفحه ۴۰

را پیدا کرده است چه نیازی به پیامبر دیگری می‎باشد که مثلا در یک بخش از معارف صلاحیت دارد. و صلاحیت و لیاقت قراردادی و اعتباری نیست تا گفته شود: با وجود شخص کامل و لایق تلقی تمام بخشهای دین، تلقی بخشی از دین به دیگری واگذار شود. پس با فرض تعدد پیامبران در یک زمان، راهی جز این که یکی مستقل و اصل باشد و دیگران فرع و تابع وجود ندارد و طبعا آن که اصل است اکمل می‎باشد.

و سر این که در بعضی روایات آمده است: اگر در یک زمان دو امام باشد یکی از آنها ساکت و صامت می‎باشد،اصول کافی، ج 1، ص 178، حدیث 1. همین است؛ یعنی در یک زمان دو حجت مستقل صحیح نمی باشد. علاوه بر این که در امر هدایت مردم نیز آثار منفی خواهد داشت.

و نیز از همین جهت است که پیامبراکرم (ص) به حضرت امیر(ع) فرمود: هر آنچه را من می‎شنوم تو نیز می‎شنوی و هر آنچه را من می‎بینم تو نیز می‎بینی جز این که تو پیامبر نیستی و وزیر من هستی.نهج البلاغه صبحی صالح، خطبه 192.

رمز بعثت پیامبراسلام (ص) در عربستان

حال ممکن است نویسنده سؤال کند چرا این یک پیامبر از عربستان مبعوث شد و نه از جاهای دیگر؟ این سؤال یک پاسخ نقضی دارد و یک پاسخ حلی.

ناوبری کتاب