صفحه ۳۲

1 - برای بعثت هر پیامبری اولا: باید زمینه و استعداد تام و کافی در انسانها وجود داشته باشد تا بعثت صورت پذیرد و این استعداد در هر زمان و مکانی وجود ندارد. و ثانیا: باید نیازی واقعی به آن وجود داشته باشد، و این نیاز در مورد بعثت پیامبر اسلام (ص) در آن مقطع برای دین جدید وجود داشت ولی با وجود آن دین، با توجه به بلوغ نسبی مردم و راههای پیش بینی شده در شریعت اسلام برای حفظ آن از تحریف و تغییر و نیز کامل بودن آن نسبت به همه نیازهای هدایتی بشر، نیازی به پیامبر جدید وجود نداشت.

از این رو پیامبر اسلام (ص) خاتم پیامبران بوده و بعثت دیگر هم زمان با آن حضرت نه ممکن بود و نه لازم.

2 - نکته دوم این که رساندن پیام آخرین رسولان الهی به گوش همه مردم جهان منطقا مستلزم بعثت پیامبرانی غیر از رسول اکرم (ص) نمی باشد؛ زیرا اگر بتوان آن پیام را توسط افرادی غیر از نبی به گوش مردم رساند چه نیازی به پیامبر می‎باشد؟

و تاریخ شهادت می‎دهد که پیامبر اکرم (ص) از همان آغاز بعثت، با این که هنوز دعوت اسلامی قوام و ثباتی پیدا نکرده بود، شروع به ابلاغ پیام خود به مناطق دور و نزدیک کردند؛ به خصوص به دو قطب قوی آن روزگار یعنی روم و ایران. روم و ایران در آن زمان بر بسیاری از مناطق دور و نزدیک دنیای آن روز تسلط داشتند و اگر آن دو قطب دعوت اسلام را قبول می‎کردند به یقین راه نفوذ این دعوت در تمام مناطق زیر

ناوبری کتاب