صفحه ۹۷

آیا حضرت مهدی (عج) دین جدید و کتابی غیر از قرآن می‎آورد؟

نویسنده در بخش دیگری از جزوه خود ادعا می‎کند که:

"نوشته ها و تصریحاتی که در کتب امامیه در مورد این افسانه ساختگی وجود دارد دلیل بر انسلاخ این امام ساختگی از اسلام می‎باشد؛ چون با دین تازه ای خواهد آمد و کتاب دیگری غیر از قرآن خواهد آورد [...]؛ نعمانی از ابوجعفر جعل می‎کند که: قائم قیام می‎کند به دستوری نو و کتابی جدید و حکمی جدید که بر اعراب بسی سخت گیر است و با آنها جز شمشیر نمی شناسد و توبه نمی پذیرد...؛ و طوسی با تأیید این مطلب از ابوعبدالله جعل می‎کند که: قائم به امری غیر از آنچه بوده است قیام می‎کند".

ادعای فوق به دو دلیل بی اساس است:

اول: عمل حضرت مهدی (عج) به قرآن و سنت مطابق روایات شیعه

شیعه هرگز معتقد نیست که امام زمان (عج) دین تازه و کتابی غیر از قرآن با خود می‎آورد؛ بلکه مطابق اخبار منقول از طرق شیعه و سنی معتقد است امام زمان با کتاب خدا، قرآن کریم و سنت پیامبر(ص) قیام می‎کند و تمام بدعت ها و هواها را از دین و ساحت قرآن و سنت زایل،

ناوبری کتاب