صفحه ۹۴

اولا - روایات مربوط به حضرت مهدی (عج) نزد اهل سنت نیز متواتر است.

ثانیا - مغایرتی بین امام زمان مورد نظر شیعه و مهدی موعود در نزد اهل سنت وجود ندارد.

ضمنا در دو کتاب صحیح مسلم و بخاری نیز روایاتی مربوط به حضرت مهدی (عج) - هرچند به طور اشاره - وجود دارد.

ناوبری کتاب