صفحه ۹۲

به توضیح دکتر شیخ عبدالمحسن العباد، رئیس اسبق دانشگاه اسلامی مدینه منوره در مجله "الجامعة الاسلامیة" توجه فرمایید:

"...عدم درج - این گونه احادیث - در صحیحین دلیل بر ضعف آنها نزد شیخین بخاری و مسلم نیست؛ زیرا آنان هرگز مدعی آن نبوده اند که در صحاح آنها هر آنچه صحیح است به تمام و کمال نقل و ضبط شده است، یا اینکه از آنها نقل نشده است که قصد جمع آوری کلیه احادیث صحیح را داشته اند، تا بتوان گفت هر آنچه در صحیحین نیامده ضعیف است؛ بلکه بخاری و مسلم برخلاف این مطلب تصریح دارند. ابن عمرو در کتاب علوم الحدیث می‎گوید: "بخاری و مسلم کلیه احادیث صحیح را در صحیحین ضبط نکرده و به این امر پایبند نبوده اند". از بخاری نقل شده که گفته است: "در کتاب جامع خودم چیزی جز آنچه صحیح است نیاورده ام، ولی به علت کثرت احادیث از نقل برخی از احادیث صحیح صرف نظر کرده ام". ... و نووی در مقدمه شرح صحیح مسلم می‎گوید: ... این دو (بخاری و مسلم) به ضبط کلیه احادیث پایبند نبودند، بلکه خود تصریح دارند که نتوانسته اند کلیه احادیث را ضبط نمایند، و قصدشان این بوده که مجملی از احادیث را جمع آوری کنند...".مصلح جهانی، سیدهادی خسروشاهی، ص 173 به بعد.

ناوبری کتاب