صفحه ۹۱

و در کتابهای دیگر آنان مضمونی مشابه آن، که نسبت به اقتدای حضرت عیسی (ع) به حضرت مهدی (عج) صراحت دارد آمده است؛ از جمله:

"غایة المأمول (شرح التاج الجامع للاصول)"،غایة المأمول، (پاورقی کتاب التاج الجامع للاصول)، ج 5، ص 360. "اسعاف الراغبین"،اسعاف الراغبین، ص 138. "العرف الوردی (الحاوی للفتاوی )"،الحاوی للفتاوی، سیوطی، ج 2، ص 222 و 223. "الصواعق المحرقة"،الصواعق المحرقة، ص 167. "ینابیع المودة"،ینابیع المودة، ج 2، ص 343. "الفتن"کتاب الفتن، مروزی، ص 230. و چندین کتاب دیگر.جهت آگاهی بیشتر از کتب اهل سنت رجوع شود به منتخب الاثر، ج 2، ص 353.

بنابراین مقصود از جمله "و امامکم منکم" در روایت صحیح مسلم و صحیح بخاری نیز همان حضرت مهدی (عج) می‎باشد.

و در روایت دیگر که با سند ابی هریره در کتاب صحیح مسلم آمده، به جای "و امامکم منکم" "أمکم منکم" نقل شده است؛صحیح مسلم، ج 1، ص 94. به قرینه روایات سابق الذکر که در آنها به امامت حضرت مهدی (عج) تصریح شده است، مقصود از این روایت نیز همان پیشوایی و امامت حضرت مهدی می‎باشد.

و اما در رابطه با علت اینکه روایات مربوط به حضرت مهدی (عج) به طور مفصل در دو کتاب صحیح مسلم و صحیح بخاری ذکر نشده،

ناوبری کتاب