صفحه ۸۸

معنای جدا نشدن عترت از قرآن، جز این نیست که تا قرآن در بین مردم هست عترت نیز باید باشد، و امروز عترت جز مهدی موعود (امام زمان (ع" نخواهد بود.

و مقایسه امامت با رسالت و فترتی که در سلسله پیامبران صاحب شریعت بوده است باطل است؛ زیرا فترت رسالت با وجود جانشینان پیامبران و حفظ کتاب و شریعت آنان اشکالی ندارد، و طبق اخبار قطعی هیچ پیامبر صاحب شریعتی بدون جانشین و خلیفه نبوده است و خلفا و اسباط و نقبای آنان دوازده تن بوده اند که طبعا همانها انسانهای کامل و ائمه زمان خود بوده اند.

سوم: اشاره به حضرت مهدی (عج) در صحیح مسلم

نویسنده جزوه "مهدی موعود یا مهدی موهوم" در رابطه با مطرح بودن امام زمان (عج) در کتابهای اهل سنت ادعا می‎کند:

"[...] کتاب صحیح مسلم را که آقای منتظری بدان حواله داده است، برای بررسی دلیل ایشان مراجعه نمودم؛ نه اینکه مدعای ایشان در آنجا نیست، بلکه حتی یک حدیث هم در مورد مهدی در آنجا نیامده است [...]".

در پاسخ او گفته می‎شود:

اولا - در کتاب "سبائک الذهب" (اثر یکی از علمای اهل سنت) درباره روایات حضرت مهدی (عج) چنین آمده است:

"اتفاق علما بر این است که مهدی همان کسی است که در

ناوبری کتاب