صفحه ۸۷

بر اینکه "خلفای رسول الله" یا "ائمه مسلمین" و یا "نقبای آن حضرت" دوازده تن هستند؛ و طبق این روایات مهدی موعود یکی از آنان و آخرین خلیفه رسول الله می‎باشد؛ و تعبیراتی همچون "لایزال" و "مادام الدین قائما" به طور صریح دلالت دارد بر اینکه تا دین اسلام و امت اسلامی پابرجاست خلیفه ای برای پیامبراکرم (ص) نیز وجود دارد. و چون به شهادت قطعی تاریخ یازده نفر از خلفای رسول الله (ص) از دنیا رفته اند، قهرا خلیفه فعلی رسول الله (ص) زنده و غایب است، که همان مهدی موعود می‎باشد؛ و مقصود شیعه از امام زمان (عج) همان خلیفه زنده رسول الله (ص) می‎باشد.

اگر نویسنده بگوید: مهدی موعود هنوز متولد نشده و پس از تولد در آینده خلیفه رسول الله (ص) می‎گردد، در جواب گفته می‎شود: مفاد روایت "من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة الجاهلیة" که از طریق اهل سنت نیز نقل شده و قبلا ذکر گردیدمأخذ این روایت از طریق اهل سنت در فصل اول ذکر شده است. این است که هیچ زمانی بدون امام و حجت خدا نخواهد بود؛ و امامی که در این روایت ذکر شده همچون پیامبراکرم (ص) اکمل مردم و جانشین اوست که ما او را امام زمان می‎نامیم.

همین معنا از جمله "لن یفترقا حتی یردا علی الحوض" (هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند تا کنار حوض بر من برگردند) در روایت متواتر ثقلین که مورد قبول اهل سنت نیز می‎باشد فهمیده می‎شود؛ زیرا

ناوبری کتاب