صفحه ۸۶

یادآوری می‎شود: نویسنده جزوه "مهدی موعود یا موهوم" بسیاری از مطالب مربوط به انکار حضرت مهدی (عج) را از رساله شیخ عبدالله بن زید - رئیس محاکم شرعی قطر - به نام "لا مهدی ینتظر بعدالرسول خیرالبشر" نقل کرده است. مطالب رساله فوق توسط دکتر شیخ عبدالمحسن العباد رئیس اسبق دانشگاه اسلامی مدینه منوره، تحت عنوان: "عقیدة اهل السنة والاثر فی المهدی المنتظر" مشتمل بر چهل عنوان مستقل که همگی مربوط به حضرت مهدی (عج) می‎باشد، در مجله "الجامعة الاسلامیة" [چاپ مدینه ] شماره سوم، سال اول مورد نقد و ایراد جدی قرار گرفته و باطل بودن آنها با استدلال ثابت شده است.ر.ک : همان؛ ص 164 تا 296.

و سپس اسامی بسیاری از صاحبان صحاح و سنن و مسانید را ذکر می‎کند که روایات مهدی (عج) را نقل کرده اند.

بنابراین نویسنده راهی جز اعتراف به متواتر بودن روایات مهدی (عج) از طریق اهل سنت ندارد.

دوم: یگانگی امام زمان مورد ادعای شیعه با مهدی موعود در روایات اهل سنت

اما این بخش از ادعای نویسنده که می‎گوید: "این مهدی موعود هیچ ارتباطی با امام زمان مزعوم روحانیت ندارد [...]" نیز کلام بی اساسی است؛ زیرا روایات مورد اتفاق شیعه و سنی با تعبیرات مختلف دلالت دارد

ناوبری کتاب