صفحه ۸۵

شرعی قطر (که در رساله خود به نام: "لا مهدی ینتظر بعدالرسول خیرالبشر" گفته است: "اصولا اندیشه مهدی از اعتقادات قدمای اهل سنت نیست و در قرن اول هجری اصحاب پیامبر(ص) و پیروانشان از این اندیشه یاد نکرده اند)"، می‎گوید:

"احادیث فراوانی درباره ظهور مهدی در آخرالزمان به نقل از پیامبر(ص) به ثبت رسیده و از اصحاب به دست پیروان بعدی واصل گردیده است. و با توجه به تواتر آنها چگونه می‎توان گفت که در قرن اول، اصحاب پیامبر(ص) و پیروانشان از این اندیشه یاد نکردند؟!"

سپس شیخ عبدالمحسن العباد، اعتقاد به تواتر روایات مهدی (عج) را از شوکانی در کتابش: "التوضیح" و صدیق حسن خان در کتاب خود: "الاذاعة" نقل کرده است. و در کتاب اخیر آمده است:

"این احادیث بدون هیچ شک و شبهه ای متواتر است؛ بلکه اطلاق صفت تواتر بر موارد کمتر از آنها در کلیه اصطلاحات مدون در اصول، صدق می‎کند. از طرفی آثار رسیده از اصحاب پیامبر(ص) که بر ظهور مهدی صراحت دارد، بسیار زیاد است...".مصلح جهانی و مهدی موعود از دیدگاه اهل سنت، ص 167.

ضمنا اعتراف به تواتر روایات مهدی (عج) توسط دکتر عبدالمحسن العباد در جزوه مورد بحث تحت عنوان: "تفاوت عمیق بین مهدی موعود و امام زمان ساختگی" توسط نویسنده نقل شده است.

ناوبری کتاب