صفحه ۷۹

تواتر روایات مهدی موعود (عج) در کتب اهل سنت

نویسنده جزوه در بخش دیگری از نوشته خود ادعا کرده است که:

"آنچه در اخبار آحاد راجع به مهدی موعود آمده است هیچ ارتباطی با امام زمان مزعوم روحانیت که آن را آلت دست خود جهت تضلیل مقلدانش قرار داده است ندارد؛ بلکه راجع به مصلحی است که از ذریه حضرت رسول خواهد بود که به دین رسول اکرم عمل خواهد کرد، نه اینکه دین تازه بیاورد آنچنان که کتب امامیه مدعی آن است...".

جواب این ادعا در چند بخش بررسی می‎شود:

اول: گفتار علمای اهل سنت درباره تواتر روایات مهدی (عج)

ادعای آحاد بودن اخبار درباره حضرت مهدی (عج) ناشی از بی اطلاعی نویسنده است؛ زیرا هرچند بخشی از اخبار موجود در کتب فریقین که مربوط است به جزئیات زمان ظهور و علائم پیش از آن، و یا کارهای خاصی که توسط آن حضرت انجام می‎شود، آحاد و بعضا از لحاظ سند یا متن ضعیف باشد، و لکن اصل وجود حضرت مهدی (عج) و قیام او در آخرالزمان و اینکه زمین را پر از عدل و داد می‎کند پس از اینکه پر از جور و ظلم شده باشد، و نیز بسیاری دیگر از امور مربوط به آن

ناوبری کتاب