صفحه ۷۶

المرتضی (ع)" نیز هفتاد و چهار آیه را که به نظر نویسندگان اهل سنت در شأن حضرت علی (ع) وارد شده، در کتاب خود نقل کرده است. نامبرده بیش از دویست کتاب از اهل سنت را ذکر می‎کند که هرکدام بعضی از آیات فوق را در شأن آن حضرت نقل کرده اند.الکشاف المنتقی لفضائل علی المرتضی (ع)، ص 108 - 19.

یادآور می‎شود که مقصود این نیست که با قیاس حضرت مهدی (عج) به حضرت علی (ع) درصدد اثبات وجود اشاراتی در قرآن مربوط به حضرت مهدی (عج) باشیم، بلکه مقصود این است که در مقابل استبعاد و انکار نویسنده فقط درصدد اثبات امکان عملی و رفع استبعاد اشاراتی در قرآن مربوط به حضرت مهدی (عج) می‎باشیم، زیرا حکم الامثال فیما یجوز و فیما لایجوز واحد.

از این فصل نتیجه می‎گیریم که لزومی به ذکر موضوع امام زمان (عج) همانند بسیاری از معارف دینی در قرآن نمی باشد. علاوه بر آنکه بسیاری از علمای اهل سنت و نیز علمای شیعه بعضی از آیات قرآن را بر حضرت مهدی (عج) تطبیق نموده اند، که اندکی پیش به آن اشاره شد.

ناوبری کتاب